STRONA GŁÓWNA

20 lat GTBS

GTBS
podstawa prawna
realizacje

MIESZKANIA NA WYNAJEM
zasady

 DLA NAJEMCÓW
regulaminy rozliczania kosztów
regulamin porządku domowego
informacje

OGŁOSZENIA
OBRAZKI Z FESTYNU


NOWY KONKURS
NAJŁADNIEJSZY BALKON

PRZETARGI
ROK 2019
ZAKOŃCZONE

RODO
Klauzula... Kontakt...

Wniosek o wynajem mieszkania


KONTAKT
     

                                      

ZASADY 

Aby zostać najemcą w TBS należy:

1.

Spełniać warunki ustawowe:

·  nieposiadanie prawa do innego lokalu mieszkalnego

·  suma przeciętnych miesięcznych dochodów nie może       przekroczyć     ustawowo określonego maksimum

·  mieszkać lub być zatrudnionym na obszarze Gminy Gorzów     Wlkp.

2.

Złożyć wniosek w siedzibie Spółki

3.

Zostać zakwalifikowanym przez Komisję Mieszkaniową TBS

4.

Wpłacić kaucję i podpisać umową najmu.


Aby zostać najemcą w TBS należy spełnić dwa podstawowe warunki jakie stawia ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.

-   Najemca nie może posiadać tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tym samym mieście. Przez tytuł prawny jest rozumiane prawo własności lokalu (domu), spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, spółdzielcze prawo do lokalu, umowa najmu (lub decyzja administracyjna) lokalu komunalnego lub służbowego. Warunek ten dotyczy wszystkich osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania w lokalu TBS. Warunek nieposiadania tytułu do innego lokalu musi być spełniony w chwili podpisywania z TBS umowy najmu, a nie w chwili składania wniosku. Obowiązuje on przez cały czas trwania stosunku najmu lokalu mieszkalnego w TBS. Jeśli najemca mieszkania w TBS wejdzie w posiadanie takiego prawa już w czasie trwania stosunku najmu (np. w wyniku spadkobrania, darowizny, a nawet kupna innego lokalu), powinien powiadomić o tym Zarząd Towarzystwa, który wyznaczy termin na uregulowanie sytuacji tak, aby nie naruszała postanowień ustawy (tzn. najemca ma do wyboru: albo rozwiązać umowę najmu z TBS, albo zbyć nowo nabyte prawo do innego lokalu).

- Suma przeciętnych miesięcznych dochodów, uzyskiwanych przez osoby wspólnie wynajmujące lokal mieszkalny w TBS nie może przekroczyć ustawowo określonego maksimum.  Określając te limity ustawa odsyła do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwach za ubiegły rok jako podstawy obliczenia maksimów dla gospodarstw domowych o różnej liczbie członków. I tak, miesięczny dochód kandydatów na najemców mieszkania w TBS nie może przekraczać 1,3 średniego wynagrodzenia w danym województwie więcej niż:

             ·  20% w jednoosobowym gospodarstwie domowym,

      ·  80% w dwuosobowym gospodarstwie domowym,

      ·  dalsze 40% na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym o większej       liczbie osób.

-   Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej  

w województwach za ubiegły rok ogłasza w Monitorze Polskim Prezes Głównego Urzędu Statystycznego. 

W województwie Lubuskim wynosi ono 3247,04 zł.

- Zgodnie z art. 32 Ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego z dnia 26.10.1995 r. z póz. zmianami Dz. U nr 201 poz. 1180 z 2011 umowa najmu zawierana pomiędzy TBS a najemcą może przewidywać (jest to prawo a nie obowiązek TBS) obowiązek wpłacenia przez najemcę kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu istniejących w dniu opróżnienia lokalu. Zgodnie z art. 6 ust 1 Ustawy o ochronie praw lokatorów,  mieszkaniowym zasobie Gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 21.06.2001 kaucja nie może przekraczać dwunastokrotności miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczonego według stawki czynszu obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu. Zwrot zwaloryzowanej kaucji następuje w kwocie równej iloczynowi kwoty miesięcznego czynszu obowiązującego w dniu zwrotu kaucji i krotności czynszu przyjętej przy pobieraniu kaucji, jednak w kwocie nie niższej niż kaucja pobrana. Kaucja podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu lub nabycia jego własności przez najemcę, po potrąceniu należności wynajmującego z tytułu najmu lokalu.

                                      

     
JULY-2017 Gorzowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzów Wlkp.